เทศบาลตำบลห้วยหิน

หัวข้อหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองการศึกษา
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาสามปี
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการชุมชน
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหิน
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
นโยบายนายกเทศมนตรี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วาระงานผู้บริหารของเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
ระเบียบและข้อกฎหมาย
ประมวลกฎหมาย
เทศบัญญัติทั่วไป
การกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน

หนังสือพิมพ์

     

    

       


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

***สนง.ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
สนง.ท้องถิ่นอำเภอหนองหงส์
เทศบาลตำบลหนองหงส์
อบต. สระทอง
อบต.เสาเดียว
อบต.เมืองฝ้าย
อบต.หนองชัยศรี
อบต.ไทยสามัคคี
อบต.สระแก้ว

  

 
นางขนิษฐา  ฟักขาว
ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นางสาวทิพวรรณ  วรรณปะเก
นักวิชาการพัสดุ

 


 


นางสาวสุกัญญา  ปุลันรัมย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 
 
 


 
 
นางสาวพารี  สายมนตรี
จพง.จัดเก็บรายได้

 

         
นายกเทศมนตรี

 
นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล


เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล

เทศบาลคืออะไร
เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร
ความหมาย/หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของเทศบาล
การกำกับดูแลเทศบาล
ประชาชนสำคัญกับเทศบาล?


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
huayhin.2559@hotmail.com
โทร.0-4418-6216 โทรสาร 0-4418-6212


343516 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack